Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Mình thích site sẽ trở thành một diễn đàn dành cho các bạn sinh viên Nhân sự trao đổi. Sau khi tốt nghiệp và trở thành thạc sỹ họ sẽ sang http://www.thacsynhansu.net để tiếp tục giao lưu.

Nhưng có vẻ khó.

http://blognhansu.net/
http://tailieunhansu.com/diendan/
http://kinhcan.net/